Jaká je kapacita školy a tříd? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Square je základní škola se zastoupením všech ročníků. V 1. - 9. ročníku máme vždy každou třídu s maximálně 20 dětmi.

Jak je škola otevřená? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Výuka ve Square začíná v 8.30 h, nicméně děti mohou přicházet do školy již od 7.30 h, kdy je k dispozici ranní družina. Odpoledne funguje školní družina, nebo školní klub do 18 h. Děti je možné vyzvedávat nejdříve od 14 h (1. – 3. třída), respektive od 15 hod (4. – 9. třída).

Jaká je filozofie vzdělávacího programu? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Chápat věci v souvislostech - praktické využití znalostí - učit se učit - motivace rozvíjet se - umění reflexe a sebereflexe.

Square díky propracovanému vzdělávacímu programu, moderním metodám vzdělávání, vlastní (sebe)reflexi a skvělým pedagogům pracuje s dětmi tak, aby chápaly věci v souvislostech, učily se to, co mohou vzhledem ke svému věku rovnou použít a měly tak vlastní motivaci vědomosti i kompetence zvládnout. Ve Square je pro nás důležité, aby si děti vzdělávání užívaly, měly ho rády a chtěly se tak rozvíjet samy.

Naše multikulturní prostředí samo o sobě podporuje respekt k ostatním i individuální přístup. My jdeme ale o krok dál a aktivně pracujeme s emocemi u jednotlivých dětí, stejně jako s celkovým klima třídy a školy. A to nejen přes kulturu školy, kterou spoluvytváříme s dětmi, ale i přes projektové propojení dětí z různých ročníků a s reálným světem, a propracovaný systém preventivních programů, s nimiž začínáme při nástupu dětí do školy.

Jak se ve Square učí? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Naším cílem je, aby to, co si děti od nás odnesou, mohly používat celý život.

Děti se u nás naučí učit se, protože to je jedna z kompetencí, kterou budou vždy potřebovat. Proto výuka ve Square probíhá v integrovaných předmětech a projektech, aby si děti osvojovaly vědomosti v souvislostech a naučily se je plně využívat.

Pro každý ročník jsou ve Square připraveny oblasti, kterými dítě během roku projde a pro každou oblast je připraven povinný základ, kterým se zabývají všechny děti, aby byly naplněny kompetence povinné pro základní vzdělání. Tento základ určuje škola, ale také děti si mohou vybrat oblasti, ve kterých se chtějí rozvíjet nad rámec nabízené základní výuky dle svých zájmů a možností (v nižších ročnících ve spolupráci s učitelem a rodiči) - tím zaručujeme individuální přístup ke každému dítěti.

A protože každé dítě, stejně jako každý dospělý, zvládá některé oblasti skvěle, některé dobře a s některými potřebuje větší pomoc, učí se děti hodnotit sebe i ostatní, aby se naučily efektivně dávat a v klidu přijímat rozvojovou zpětnou vazbu. Square podporuje „učení se z chyb“.

Učíte podle Hejného matematiky? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Square se snaží využít to nejlepší, co v každém z nás je. Metodu Hejného podporujeme, ale chceme, aby se realizoval každý. Vzhledem k tomu, že přistupujeme individuálně k dětem, děláme to i směrem k učitelům. Proto si každý učitel může zvolit metodu, podle které chce matematiku vyučovat, stejně jako si může vybrat, jakou metodou naučí děti číst. Důležitější než metoda sama je ale jednoznačně pedagogovo nadšení pro vzdělávání. Pak velmi snadno přenese své nadšení těmi správnými metodami na děti a ty se budou rády učit - ať už to bude podle klasické metody nebo metody Hejného.

Je ve škole možné vybrat si zaměření? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Každý má možnost dělat věci po svém. Proto si děti mohou od 4. třídy vybrat své zaměření na umění nebo vědu. Pokud v průběhu zjistí, že vybrané zaměření pro ně není to pravé, nevadí, mají možnost „poučit se z chyby“ a svou volbu přehodnotit v 6. třídě. Navíc v 6. třídě přibude k možnostem umění a vědy, možnost zaměření na jazyky.

Známkujete? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Ve Square jsme vytvořili vlastní systém hodnocení, který spojuje reflexi od učitele a vlastní sebereflexi dítěte.

Reflexe učitele je kombinací procentuálního a slovního hodnocení. Procentuální hodnocení jsme zvolili proto, že klasická škála 1 - 5 nám přijde pro individuální hodnocení nedostatečná. Každé hodnocení v procentech je každopádně doplněno o slovní hodnocení tak, abyste vy i děti věděli, kde se daří a kde je ještě prostor pro rozvoj.

Součástí hodnocení je také sebereflexe ze strany dítěte. Dětem tím dáváme nejen možnost do značné míry ovlivnit, na co se chtějí samy zaměřit, ale také prostor, aby samy dokázaly sebekriticky zhodnotit dovednosti a pokroky, a to atraktivní a hravou formou. Reflexe je natolik flexibilní, aby si dítě, ve spolupráci s učitelem, mohlo sestavovat cíle a projekty, které budou jemu „šité na míru“ a zároveň podporovaly další oblasti vývoje, zejména pak měkké dovednosti, na které klademe při sestavování školního vzdělávacího plánu obzvláště velký důraz. Zároveň tato sebereflexe slouží jako zpětná vazba pro rodiče, kteří vidí již splněné stupně a oblasti, na kterých se zrovna pracuje.

Systém reflexe jsme sestavili i s vědomím přechodu dětí na střední školy. Závěrečné hodnocení na konci roku v rámci vysvědčení bude tedy jednak souhrnem průběžného hodnocení z celého roku (procentuální výpis se slovním hodnocením), zároveň také klasický přepis do známkového systému tak, aby byl přechod na jakoukoliv střední školu jednodušší a pro ostatní školy bez problémů pochopitelný.

Jak ověřujete znalosti dětí? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Klasické přepadovky ústního zkoušení a písemky u nás nečekejte. Nechceme děti nachytat, chceme, aby učivo pochopily, rozuměly mu a uměly ho prakticky využít. Děti proto předem ví, kdy, proč a jakou formou bude probíhat "kontrola nabytých vědomostí".

Jste zaměřeni na výkon, nebo na štěstí dětí? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Stejně jako ve školkách Bambíno, je pro nás základem rozvíjet děti ve všech směrech – jak intelektuálních, tak emočních, s respektem k jednotlivci. K výkonu je tak motivujeme přirozeně. Našim cílem je, aby ze školy odcházely děti, které jsou svobodné, rozumně uvažující, zodpovědné za své chování a činy a připravené na současný svět. To vše způsobem, který respektuje jednotlivce a jeho svobodu, ale také nastavuje pravidla a hranice. Vzděláváme malé lidi tak, aby měli vzdělávání rádi, byli šťastní, ale zároveň dosahovali kýžených výsledků.

Jaké je napojení výuky na reálný svět? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby se nabyté znalosti a kompetence prolínaly a děti je mohly používat v různých oblastech výuky. Podporuje zvídavost dětí a rozšiřuje jejich obzory v zájmových oblastech.

Program Square propojuje svět obklopující děti a jejich momentální chápání světa. V prvním ročníku vycházíme od zkoumání nejbližší rodiny, domova a jeho okolí, v dalších ročnících se pak okruh působení rozšiřuje na město, stát, Evropu, svět a vesmír. Na druhém stupni je nosnou kostrou vzdělávacího programu vývoj Země a lidstva.

V práci s dětmi reagujeme na jejich dynamiku a potřeby a učíme je, že udělat chybu je cesta k dalšímu hledání, změnám a jinému řešení. Abychom se vyhýbali teoretizování o reálných a konkrétních věcech ze světa kolem sebe, zařazujeme do výuky bezpočet workshopů a projektů ve škole i mimo ní (muzea, galerie, exkurze do přírody apod.).

Jeden konkrétní příklad praktického propojení teorie s praxí je projekt Square Restaurant . Děti ve 3. ročníku se zabývají zkoumáním ČR, v projektu pracují na přípravě občerstvení dle regionálních receptur, dělají rozpočet, připravují tabuli podle společenských norem, obsluhují „hosty“ a mají připravenou krátkou prezentaci k ochutnávce občerstvení apod. Projekt přesahuje i do dalších ročníků, kde děti připravují občerstvení podle receptů evropské kuchyně a následně světové kuchyně.

Pracují děti individuálně nebo v týmech? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Individuální i týmová práce je ve Square zastoupena rovnoměrně, a to jak ve výuce, tak při zpracování „domácích“ úkolů. Domácí úkoly fungují v podobě projektů, které mají děti během školního roku vypracovat. Tyto projekty řeší děti individuálně, ve dvojicích nebo týmech - v čase a místě, který si k tomu samy určí (ve škole, v družině, nebo doma). Každý projekt po zpracování prezentují svým spolužákům.

Vzděláváte kontextově? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Ano - ve Square se děti vzdělávají tak, aby co nejvíce věcí zažily nebo si samy vyzkoušely, a tím i pochopily souvislosti. Věříme totiž, že prožitek, který z toho budou mít, jim pomůže k pochopení. Zároveň víme, že vědomosti a kompetence, které během prožitku získají, lépe zpracují, uchovají a v pravou chvíli znovu použijí.

Jaká je skladba předmětů? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Školní vzdělávací program Square se skládá z integrovaných předmětů, čímž je zachována propojenost učiva a jeho logická stavba ve vztahu k okolnímu světu tak, jak jej žijeme.

Ve Square jsou tyto povinné předměty:

1. Svět češtiny / The World of English – zahrnuje gramatiku a lingvistickou stránku vyučovaných jazyků (i cizích);

2. Svět čísel – předmět zabývající se řešením úloh, pochopením základních matematických operací, logickým myšlením, vnímáním prostorovosti světa okolo nás (svět se skládá z geometrických tvarů);

3. Svět proměn – zahrnuje témata zabývající se vším, co se mění v čase, případně prostoru - dějiny Země, světa, státu, města, domova v proměnách času, vývoj člověka atd.;

4. Svět vědy – zahrnuje témata zkoumající bezprostřední okolí, jeho pozorování apod., zkoumá svět z fyzikálního, chemického, biologického a environmentálního hlediska;

5. Svět umění – zahrnuje praktické a estetické vnímání světa – literární tvorba, výtvarné umění, hudba, tanec, divadlo

6. Svět v pohybu – předmětem této oblasti je tvorba pozitivního vztahu k pohybu, pravidelnost aktivního odpočinku jako nedílné součásti zdravého životního stylu.

Mezi volitelné předměty patří Extra předměty dle zaměření – od 4. ročníku a Extra věda, Extra umění a Extra jazyk od 6. ročníku.

Jak probíhá výuka cizího jazyka? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Děti ve Square mají od 1. třídy angličtinu. Angličtinu považujeme za přirozenou součást života ve Square, a tak k ní i přistupujeme. V 1. a 2. třídě je přítomen anglický učitel zhruba polovinu času celé výuky, do 5. třídy je ve výuce přítomný minimálně třetinu času. Na druhém stupni využíváme angličtinu jako přirozenou součást integrovaných předmětů, v projektech i ve volnočasových aktivitách. Naším cílem je, aby každé dítě nejpozději v 9. třídě dosáhlo úrovně B2 (FCE).

Od 4. třídy si děti volí druhý cizí jazyk. Od 6. třídy si pak děti mohou přibrat v rámci jazykového zaměření třetí jazyk.

A protože celý vzdělávací program Square je založen na praktickém využití získaných znalostí, dovedností a prožitku, a v naší škole pracují i rodilí mluvčí, kteří jsou pro děti garanty některých projektů a úkolů, používají děti jazyky přirozeně, komunikativní metodou - i mimo výukový program.

Jaké kompetence škola rozvíjí? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

ZŠ Square svým školním vzdělávacím programem Letokruhy cíleně rozvíjí všech 6 základních kompetencí shrnutých v RVP ZV (rámcový vzdělávací program základního vzdělávání).

Kompetence k učení – systémem milníku a dohod, učí děti pracovat s časem a zdroji informací, nabízí jim metody kritického čtení a psaní tak, aby si dokázaly účinně informace vyhledávat, zpracovat a transformovat je do přehledné prezentace. Učí děti hledat souvislosti a získané informace propojovat a aplikovat kdykoli a kdekoli je třeba. Učí je poznávat své silné stránky, učební styl a tím hledat efektivní cesty pro celoživotní vzdělávání. Podporuje zvídavost a pomáhá jim pracovat na dovednosti nastavování vlastních cílů. Děti se učí pozorovat, zkoumat, experimentovat a výsledky svých pozorování shrnout do kvalitních výstupů.

Kompetence k řešení problémů – děti se učí aplikovat kritické myšlení a hledat různé strategie dosahování cílů, řešení úkolů. K cíli nevede jen jedna cesta, respektování postupů a názorů ostatních a inspirování se navzájem vede k širšímu pohledu na danou problematiku. Metody práce mimo jiné učí děti adekvátní argumentaci a umění prezentovat nalezená východiska.

Kompetence komunikativní – už od počátku vzdělávacího procesu ve Squaru se děti učí logicky stavět své výpovědi. Učí se jasně vyjádřit své potřeby a komunikovat s vrstevníky a dospělými. Učí se komunikovat svá zjištění a pozorování před kamarády ze školy, ale také volit vhodné komunikační prostředky pro prezentaci své tvorby nad rámec školy. V rámci předmětu „Umění a tvorba“ se učí vyjadřovat svá sdělení všemi uměleckými směry, učí se porozumět tvorbě ovlivňované proudem času a momentálním smýšlením lidí dané doby a samostatně tvořit literární, ale i výtvarně obrazná zpracování témat a vhodně je prezentovat.

Kompetence sociální a personální – díky přístupu respektujícímu jedinečnost každého, učíme děti vzájemné toleranci. Podporujeme jejich vlastní rozvojové schopnosti a pomáháme jim hledat silné stránky. Činnosti, které děti ve škole provozují, jsou jednak individuální, tak týmové. Klademe důraz na základní pravidla a strategie práce v týmu, respektování odlišného názoru a práva na demokratickou atmosféru v týmech. Zároveň svoboda bez pravidel může směrovat k anarchii a je třeba budovat osobní odpovědnost za daný úkol a roli, kterou v týmu zastávám. Metody, které dospělý Squarák užívá při práci s dětmi, jsou podporující, respektující a napomáhající budovat stabilní osobnost a pohlížet na vzdělání jako možnost rozvoje osobnosti. S tím souvisí i umění sebereflexe a rozvojové zpětné vazby, kterou se děti učí od počátku docházky do Squaru.

Kompetence občanské – díky multikulturnímu prostředí a kvalitnímu ŠVP Letokruhy se děti od 1. třídy učí propojovat nabyté znalosti se světem okolo sebe. Učí se chápat fungování ekosystémů a dopady jednání každého z nás na nejbližší okolí. Pokud se děti zorientují v historických událostech, mohou pak pochopit některé události z moderních dějin, které logicky vycházejí z těchto milníků. Při poznávání světa okolo sebe si děti utváří vztah ke svému domovu a snaží se jej svým konáním pozitivně ovlivňovat. V rámci vzdělávacího procesu děti poznávají a porovnávají nejrůznější kultury, náboženství a učí se je respektovat a chápat jedinečnosti a odlišnosti jako součást každodenního života.

Kompetence pracovní – díky pochopení provázanosti světa děti chápou a aplikují postupy, které pomáhají pozitivně ovlivňovat své okolí. Nesou odpovědnost za svá rozhodnutí a přijímají své úkoly s osobní zodpovědností. Umí aplikovat a zobecňovat nabyté znalosti. Mají vytvořený pozitivní vztah ke vzdělávání a chápou jej jako celoživotní proces. Chápou důležitost práce, nebojí se zhostit svého úkolu a zároveň umí účinně relaxovat. Rozumí pojmu syndrom vyhoření a využívají prostředky prevence proti němu. V rámci vzdělávacího procesu se učí finanční gramotnosti a znají náležitosti základního smluvního vztahu, jednoduchého rozpočtu domácnosti a nakládání s penězi. Budují bezpečné pracovní i vztahové prostředí a umí se účinně bránit proti nevhodnému, nebezpečnému jednání a konání. Na konci vzdělávacího procesu jsou připraveni rozhodnout se a vybrat další vzdělávání podle sebe a svých dispozic.

Jak využíváte moderní technologie a jak s nimi pracujete? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Uvědomujeme si, že moderní technologie jsou již přirozenou součástí každodenního života člověka. Škola je vybavena moderními technologiemi tak, jak se s nimi setkáváme v reálném životě. Nejsou formou vzdělávání, nýbrž jejím prostředkem - stejně jako knihy, hry, pastelky nebo kružítka. Velcí i malí lidé tak mají možnost využít ke své práci nebo hře počítač, tablet, projektor či audiosystém.

Od 3. třídy děti s ICT běžně pracují v integrovaných předmětech i během přípravy projektů. Již od 1. třídy děti na práci s digitálními technologiemi připravujeme a zahrnujeme do výuky preventivní programy, které děti učí pracovat s ICT bezpečně a smysluplně.

Jak bude „vypadat“ absolvent školy? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Naším cílem je, aby absolvent školy měl pevné místo v reálném pestrém světě - tedy člověk, který dokáže propojit teoretické i praktické znalosti, který je schopen kriticky přemýšlet a který umí své názory i myšlenky prezentovat.

Absolvent školy bude vybaven kromě teoretických všeobecných znalostí vycházejících z RVP ZV (rámcový vzdělávací program základního vzdělávání) také bohatými zkušenostmi, které vycházejí z prožitků a logického navázání výuky na reálný svět. Věříme, že vlastní zkušenost je mnohem cennější, než pouhé teoretické znalosti. Právě propojení znalostí s možnostmi reálného využití dokáží dětem nabídnout jasnou a konkrétní představu o zaměření, kterému se chtějí dále věnovat a učí je hledat souvislosti mezi jednotlivými oblastmi.

Náš absolvent bude vybaven bohatými jazykovými dovednostmi, zejména v anglickém jazyce (zařazen od 1. třídy), který je přirozenou součástí výuky ve škole a následně i zapojením druhého cizího jazyka (zařazen od 3. třídy), v případě jazykového zaměření pak i třetím jazykem (možnost zařazení od 6. třídy).

Jak si děti mohou ve škole odpočinout? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Program je koncipován v blocích, během kterých mohou děti libovolně pít či reagovat na další základní fyziologické potřeby. Mezi každým blokem je plánovaná přestávka. Mezi dopoledním a odpoledním blokem je delší přestávka na oběd a relaxaci.

Pro relaxaci o přestávkách i během programu je přizpůsobena každá učebna svým architektonickým členěním. Pokud si dítě potřebuje odpočinout o samotě, má vždy možnost relaxace k tomu určené místnosti. Odpolední bloky jsou organizovány volněji, tudíž je v nich větší prostor pro relaxaci.

Jak probíhá pravidelné setkávání s rodiči? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Setkávání s rodiči máme rozděleno do několika oblastí. Několikrát do roka proběhne schůzka všech rodičů s třídním učitelem jejich dětí. Na začátku roku se rodiče dozví veškeré organizační záležitosti spojené s průběhem školního roku a dostanou podrobné informace o specifickém systému hodnocení jejich dětí, kterou ve Square děláme tak, aby věděli, jaké výstupy mohou očekávat a do jaké míry mají nechat dětem prostor pro samostatnost a zodpovědnost za vlastní práci a přípravu. Průběžná informovanost o dění ve škole (např. expediční výjezdy) je samozřejmá.

Dvakrát ročně se mohou rodiče účastnit Npartity - tedy hodnocení dítěte, kterého se účastní rodič, dítě, třídní učitel a v případě potřeby i další odborník (ředitel školy, speciální pedagog apod.).

Další možnosti setkávání a průběžné podávání zpětné vazby o průběhu vzdělávání je formou osobního setkání přímo s učitelem, či jiným pracovníkem školy, se kterým je možné domluvit si schůzku.

Jaké máme učitele? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Vybíráme ty nejlepší učitele z celého světa. Proto je výběr pro Square velmi specifický, pečlivý a probíhá ve trojkolovém řízení, které je sestaveno týmem odborníků (ředitel školy, učitel s dlouhodobou praxí, psycholog, speciální pedagog i HR specialista).

U učitelů hodnotíme mnoho aspektů. Kromě odborné připravenosti, také úroveň měkkých dovedností, respektující přístup k dětem, kreativitu při tvorbě aktivit pro děti, organizaci práce, vzdělávací přístup, flexibilitu, i jejich osobnostní přístup v případě nečekaných situací. Hodnotíme také jejich jazykové dovednosti. Tým učitelů je složený z rodilých mluvčích, jejichž rodným jazykem je angličtina, a dále z učitelů českých, jejichž úroveň angličtiny je alespoň na komunikativní úrovni.

Pokud nejsme rozhodnuti, můžeme mluvit osobně s ředitelem/učitelem? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Samozřejmě jsme vám k dispozici. Před rozhodnutím je možné domluvit si prohlídku školy a doptat se na všechny další otázky, které vás zajímají. Zde je kontakt: ahoj@skolasquare.cz, +420 602 633 310.

Jaké volnočasové aktivity škola nabízí? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

V odpoledních hodinách škola nabízí bohatou škálu kroužků různého zaměření, na které se děti mohou přihlásit. Primárně kroužky povedou externí lektoři, kteří budou dojíždět přímo do školy a děti se tedy nemusí přesouvat jinam. Velkým benefitem je zejména spolupráce se základní školou umění, která sídlí ve stejné budově, a se kterou jednáme o možnostech široké škály jejich vzdělávací nabídky.

Jaké je školní stravování? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Square využívá jídelnu přímo v budově školy. Důležitá je pro nás zdravá a pestrá strava s možností výběru. Myslíme na vegetariány, ale i děti se specifickými stravovacími návyky, které jsou ovlivněny zdravotními nebo náboženskými potřebami. Samozřejmostí je také celodenní pitný režim. V průběhu celého dne mají malí i velcí přístup do malé kuchyňky, kde si mohou sami připravit pití nebo svačinu.

Jak škola přistupuje k individuálním potřebám žáka (program pro nadané děti, program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami– ADHD, dys, apod.)? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Každý člověk je originál, a podle toho přistupujeme k nabídce vzdělávání. Klademe velký důraz na výběr pedagogů zejména proto, aby dokázali respektovat jedinečnost, individuální potřeby a pracovní tempo každého dítěte.

Nabídka metod, pomocí kterých s dětmi pracujeme, je rozmanitá. Věříme, že se různé druhy činností a praktické propojení výuky s realitou potkají s lepším pochopením daných témat u dětí s jakoukoliv potřebou. Děti nadané si mohou volit „expertní úroveň“ znalostí a postupovat vlastním tempem, což náš promyšlený program přirozeně umožňuje. Děti se specifickými poruchami nebo děti integrované mohou naopak volit v různých oblastech základní úroveň, a volit si své rozšíření v oblastech, které je zajímají.

V případě potřeby mohou děti využívat služeb poradny pro individuální lekce, kompenzační cvičení apod. Stejně jako pedagogové budou s poradnou konzultovat případné individuální nastavení výuky pro děti s SVP. Pokud to bude situace vyžadovat, navážeme spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními či specializovanými odborníky.

Je ve škole psycholog, speciální pedagog, asistenti pedagoga? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Odborný dohled ve škole zajišťuje školní poradenské pracoviště Poradna Square: školní logoped, školní speciální pedagog, psychosociální pracovník, krizový intervent a preventista. Poradna slouží pro děti, rodiče, i zaměstnance. Asistenti jsou ve škole dle potřeb dětí a pedagogů – osobní asistent, asistent pedagoga.

Jaké akce škola pořádá? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Škola organizuje pravidelně školy v přírodě, plavecké a lyžařské výcviky, sportovní kurzy, expedice, představení a workshopy pro rodiče, které spojují třídy, ročníky i rodiče. Mimo to má každá třída vlastní roční rozpočet, který může použít na výlety, exkurze, přednášky atd. dle svého uvážení.

Má Square školní parlament? Co mohou děti ve škole ovlivňovat? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Dveře ředitelny, kanceláře, poradenského pracoviště i všech učitelů ve Square jsou dětem otevřené. Děti mohou přicházet se svými náměty, připomínkami i obavami a potížemi kdykoliv. Škola má nicméně i školní parlament, ve kterém se scházejí děti z různých tříd a ročníků a společně řeší, jak bude naše/jejich škola vypadat a fungovat. Ve větších projektech je školní parlament spojkou mezi vedením školy a jejími žáky.

Jak se mohou zapojit rodiče? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Rodiče se mohou do života Square zapojit dle své chutě a možností, a to od účasti na různých akcích, které pro ně škola pořádá, po jejich spoluorganizaci, až přes účast ve školské radě, kde se mohou přímo podílet na správě školy.

Jaké jsou doplňkové služby? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Škola nabízí široké portfolio služeb.

Samotný vzdělávací program je možné rozšířit každý pracovní den až do 18.00 a doplnit o různé kurzy (vzdělávací, sportovní...) organizované školou nebo o pravidelné odpolední kroužky.

Škola také poskytuje dopravu vlastními mini autobusy.

Umíme zorganizovat víkendovou nebo noční narozeninovou oslavu ve škole nebo v našich vilách se zahradami na Vinohradech a v Dejvicích s programem a výzdobou.

Ve školní poradně je možné využít rozšířené služby speciálního pedagoga, logopeda nebo psychologa.

S jakými organizacemi škola spolupracuje? Pro více informací rozkliněte. Zavřete kliknutím.

Jesle a školky Bambíno, jejichž je Škola Square pokračovatelem, má řadu partnerských organizací z různých oblastí, se kterými spolupracuje.

Díky spolupráci s neziskovými organizacemi AIESEC a EDUCA o.p.s. se k nám dostávají stážisti z celého světa, kteří se aktivně zapojují do výuky a obohacují ji svojí kulturou a zkušenostmi. Řadu stážistů rozšiřují, díky spolupráci s Univerzitou Karlovou a SŠ a VOŠ Evropskou, i čeští studenti, kteří u nás absolvují různé druhy praxí. Není výjimkou, že z těchto studentů se pak stávají brigádníci, případně plnohodnotní členové pedagogického týmu.

Důležitá je pro nás i spolupráce s dodavateli. Např. několik let spolupracujeme se společností Sport Kids, která organizuje sportovní kurzy pro děti, nebo s Crokidy zajišťující kroužky.

Neméně důležitá je filantropie, umění darovat a pomáhat a proto spolupracujeme s charitativními organizacemi. Dlouhodobě pomáháme Domovu pro seniory Sue Ryder sbírkami i realizací výtvarných dílen na jejich dobročinných bazarech. Pomáháme adopcí na dálku holčičky Kolonkan prostřednictvím společnosti Pro-Kontakt, a také se angažujeme v akcích nadace Pink Bubble. Podpořili jsme poradnu VIGVAM (poradnu pro děti, které zažily ztrátu a jejich rodiny) při natáčení filmu "Ať už nevolaj..." na téma Dítě a ztráta. Do těchto spoluprací jsou zahrnuti naši velcí ale i malí lidé, a tak mají i vzdělávací přesah.