Svět Bambíno

Vzdělávací program        Anglický jazyk        Lokalita        Skupiny     Projekty

malá holčička s dudlíkem něco ukazuje u záhonu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

„Velké věci pro malé lidi“  

Náš vzdělávací program je vytvořený tak, aby se děti naučily to, co budou potřebovat celý život. Stěžejním cílem je, aby si děti co nejvíce věcí vyzkoušely samy, prožily je, vnímaly všemi smysly, a tak lépe zapamatovaly. Také proto máme tematické místnosti, prostory a koutky. Tak mohou děti pěstovat rostliny, starat se o naše zvířata, vařit v kuchyni, vyrábět keramiku v naší dílně, hudebně se rozvíjet, sportovat venku nebo v tělocvičně, pracovat s digitálními vzdělávacími technologiemi, ale také se učí si odpočinout a relaxovat, např. v naší sauně. 

FILOZOFIE

Jsme školka, která o Vaše děti pečuje a bere za své.

Máme radost z jejich pokroků, úsměvů a objetí. Snažíme se najít v každém vlastní potenciál a rozvinout ho. Společně se učíme, hrajeme si, experimentujeme, podporujeme se, máme se rádi, společně ale také hledáme a nastavujeme hranice. A když rozvíjíme děti, rozvíjíme i sebe. 

Vyvážený rozvoj

Dbáme na to, abychom rozvíjeli nejen sluchové, zrakové, grafomotorické, jazykové, předmatematické, předčtenářské dovednosti, ale také se soustředíme na emoční inteligenci, sociální dovednosti, fantazii a empatii. Nezapomínáme, že jsme ve školce, a tak si všichni spolu také hrajeme, smějeme se, sdílíme radosti i smutky a hlavně spolu rosteme.  

Předškolní příprava

Věnujeme se cílené přípravě pro nástup na základní školu už od 4 let věku dítěte. V přípravkách se zaměřujeme na rozvoj všech klíčových kompetencí tak, abychom dětem co nejvíce usnadnili nejen vstup na základní školu, ale i školní vzdělávání jako celek. S před-předškoláky a předškoláky během celého roku pracuje náš logoped a speciální pedagog.  

Extra aktivity

Nad rámec běžného programu nabízíme možnost přihlásit děti do odpoledních kroužků přímo v prostorách Bambína. Děti mohou jet dvakrát ročně na školku v přírodě, zúčastnit se týdenního cyklo/in-line/skate kurzu vedeného externisty nebo přespávání v Bambínu s kamarády a učiteli. 

Anglický jazyk

Ve skupinách dětí starších dvou let je vždy český i anglický učitel, takže děti v rámci programu slyší a používají oba jazyky. Díky tomu se těmto jazykům nejen učí, ale i k nim nachází pozitivní vztah a jsou pro ně přirozeným prostředkem komunikace.

MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ

Jsme mezinárodní školka, kde se potkávají různé kultury, jazyky, zvyky a znalosti. Připravujeme pro děti program, který jim umožňuje poznávat různorodost, multikulturalitu, respekt a inspiraci. Do projektů zapojujeme i externí experty, včetně rodičů a příbuzných.

LOKALITA

Máme pobočky v Dejvicích a Vinohradech v krásných vilách se zahradou.

Pokud to počasí dovolí, děti tráví každý den venku – na zahradě, či vyráží na výlety. Vnitřní prostory vily nabízí různé místnosti, uzpůsobené pro specifické i všestranné činnosti – jako keramickou dílnu, tělocvičnu, místnost s interaktivní tabulí, hudebnu, saunu nebo kuchyň. 

FOTOGALERIE POBOČEK  

Zahrada 

Na obou pobočkách máme velikou zahradu se zelení včetně velkých stromů poskytujících stín, prolézaček pro každodenní dobrodružství, mlžící sprchy pro letní osvěžení i kopečkem pro zimní bobování. V Dejvicích chováme na zahradě kamerunské kozy, o které se spolu s dětmi staráme. Na Vinohradech mají děti k dispozici blátivou kuchyň.  Povrch zahrad je z větší části pokryt speciálním materiálem pro měkčí dopady. Pískoviště, skluzavky, houpačky a sportovní náčiní včetně motorek jsou samozřejmostí.

Rozdělení do skupin

Jesle        Školka        Před-předškoláci        Předškoláci

Jesle | Bambíňata 6 týdnů – 2 roky

V jeslích se o naše nejmenší Bambíňata staráme tak, aby se tu cítila jako doma. Víme, že v tomto věku je nejdůležitější důvěra a pocit bezpečí, proto je ve skupině malý počet děti s vyšším počtem učitelů.  Prostředí je přizpůsobeno tak, aby bylo bezpečné, ale zároveň podnětné a zajímavé. Hračky a vzdělávací pomůcky vybíráme takové, aby děti bavily a rozvíjely přitom jejich schopnosti a dovednosti. A protože jsou jesle umístěny ve vile se zahradou, jsou děti, pokud to počasí jen trošku dovolí, každý den na čerstvém vzduchu.
Ceník služeb

Školka  | Bambíňata 3 – 4 roky

Ve školce jsou děti od 2 let s českým pedagogem a rodilým mluvčím. Školková Bambíňata zkouší všechno možné - tvoří ve výtvarné a keramické dílně, chodí do hudebny, tělocvičny a ven na zahradu, saunují se v budově školy, vaří a pečou v kuchyni, chodí na různé exkurze a procházky, starají se o zvířata a rostliny, učí se samostatnosti i respektu k ostatním. A při tom všem mají i potřebný volný čas na svou vlastní hru a zábavu.
Ceník služeb

Před-předškoláci  | Bambíňata 4 – 5 let

V „před-předškolácích“ jsou děti s českým učitelem a rodilým mluvčím. Protože se děti v tomto věku už pozvolna připravují na školu, aby nástup byl co nejjednodušší a nejpřirozenější, mají děti mimo jiné už i svou před-předškolní „přípravu“, a to tchaj- ťi, logické hry a Emušáky. Před-předškoláci už mají také logopedický dohled pro zachycení případných nedokonalostí. Děti samozřejmě také tvoří ve výtvarné a keramické dílně, chodí do hudebny, tělocvičny a ven na zahradu, používají interaktivní tabuli, saunují se v budově školy, vaří a pečou v kuchyni, hrají na flétnu, chodí na různé exkurze a výlety, starají se o zvířata a rostliny a při tom mají i potřebný čas na svou vlastní hru a zábavu.
Ceník služeb

PŘED-PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

Tchaj-t´i

Spojením cvičení a malování rozvíjí u Bambíních před-předškoláků grafomotoriku a připravuje je tak na psaní ve škole. Tato metoda využívá spontánní tělesný pohyb dětí, kultivuje ho cvičením s prvky tchaj-t´i a následně ho převádí pomocí malování vodou do grafického záznamu. A tím se písmo stává vědomou stopou pohybu.

Logické hry

Logické hry se zaměřují na předmatematické dovednosti. Díky hrám poznáváme a procvičujeme prostorovou orientaci, geometrické tvary, zrakovou i sluchovou paměť a diferenciaci, zakreslování do sítě, kategorizování, zapojení odhadu a předvídání do úsudku a v neposlední řadě fantazii a orientaci v čase. V přípravě myslíme na návaznost nejen na klasické metody výuky matematiky na základních školách, ale i Hejného metodu.

Emušáci

Emušáky v Bambínu používáme pro rozvoj emoční a sociální inteligence. Povídáme si o žabákovi Ferdovi, který s námi poznává a seznamuje se s mouchami emocemi. Samozřejmě plyšového kamaráda i jeho věrné společnice máme při povídání u sebe, abychom si mohli pomocí příběhů snadno vysvětlit, kdy můžeme například pociťovat vztek, strach, smutek, závist a jiné pocity a jak je zvládat.

Předškoláci  | Bambíňata od 5 let

V „předškolácích“ jsou děti s českým pedagogem a rodilým mluvčím. Aby byl přechod do školy naprosto hladký a přirozený, mají předškoláci nad rámec každodenního vzdělávacího programu i předškolní přípravu (samozřejmě hravou a zábavnou), a to s Metodou dobrého startu, Logickými hrami, Zipyho kamarády, Dramaťákem, Říší slov a Jolly Phonics. Pro správné dýchání a držení těla hrají na flétnu. A kromě příprav mají i logopedický dohled. Během dne děti samozřejmě tvoří ve výtvarné a keramické dílně, chodí do hudebny, tělocvičny a ven na zahradu, používají interaktivní tabuli, saunují se v budově školy, vaří a pečou v kuchyni, chodí na různé exkurze a výlety, starají se o zvířata a rostliny a, i když se to skoro nezdá, při tom všem mají i potřebný čas na svou vlastní hru a zábavu.
Ceník služeb

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

Logické hry

Logické hry se zaměřují na předmatematické dovednosti. Díky hrám poznáváme a procvičujeme prostorovou orientaci, geometrické tvary, zrakovou i sluchovou paměť a diferenciaci, zakreslování do sítě, kategorizování, zapojení odhadu a předvídání do úsudku a v neposlední řadě fantazii a orientaci v čase. V přípravě myslíme na návaznost nejen na klasické metody výuky matematiky na základních školách, ale i Hejného metodu.

Jolly Phonics

Mezinárodně uznávaná metoda učení čtení a psaní v angličtině. Děti díky pohybům, písničkám, příběhům a obrázkům poznávají anglické hlásky a jejich správnou výslovnost. Stále platí, že výuka psaní a čtení má probíhat v českém školství až na základních školách, v Jolly Phonics se tedy soustředíme na zvuk anglických hlásek, což dětem následně usnadní čtení a psaní v angličtině.

Metoda dobrého startu

Zaměřuje se na rozvoj psychomotoriky, kdy jsou aktivizovány sluchové, zrakové a motorické schopnosti. Jde o osvědčenou vstupní etapu učení čtení a psaní. Procvičujeme celé tělo, paže, ruce, správný úchop tužky, a sezení u stolu, stejně jako pravo-levou orientaci a spolupráci mozkových hemisfér. Pracujeme pokaždé s novým grafickým znakem, který se učíme správně nakreslit na velkém i menším formátu. Grafické znaky jsou základním kamenem pro budoucí psaní písmen a číslic ve škole.

Říše slov

V Říši slov vládne královna Grafie, která se svými pomocníky spravuje všechny zvuky, slova a ve škole i písmenka. Jejími pomocníky jsou mistr Slabika, mistr Délka a víla Hlásulka. S nimi lumpačí Bacil Omyl a dva Hláskojedi. Všichni spolu s kamarády řeší zvukové hádanky a skládají slova ze zvuků, hlásek a obrázků. Díky tomu si předškoláci aktivují mluvní pohotovost, cvičí sluchové vnímání a rozlišování, fonologickou manipulaci, výslovnost, analýzu a syntézu slov, a tím se komplexně připravují na učení čtení a psaní.

Zipyho kamarádi

Metodika zaměřující se na rozvoj strategií zvládání obtížných životních situací a rozvoj sociálních dovedností. Tematicky se věnuje emocím, komunikaci, posunům v životě, vztahům, prevenci šikany, zvládání změny, ztráty, a to prostřednictvím povídání, her, výtvarných aktivit či hraní scének k nacházení vlastních způsobů řešení každodenních obtíží. Učí děti poznat adaptivní řešení podle dvou základních kritérií – dobré řešení mi pomůže cítit se lépe a zároveň neublíží ani mně, ani nikomu jinému.

Dramaťák

Bambíní dramatická přípravka je nejen velikou zábavou a prostorem pro ventilování emocí a kreativních nápadů, ale i časem, kdy rozvíjíme předčtenářské dovednosti, spolupráci, individualitu, sluchovou paměť, řečové i vyjadřovací schopnosti a hudební sluch i rytmus. Prozkoumáváme básničky, přivádíme příběhy k životu, hrajeme v kapele i pantomimu, vžíváme se do role i připravujeme scény, hrajeme hry o něčem i na jako a vždy je čas na potlesk a zpětnou vazbu.

Domluvte si prohlídku

Napište na vinohrady.bambino@skolkabambino.cz či na dejvice.bambino@skolkabambino.cz, nebo nám na sebe nechte kontakt a my se vám ozveme.

  • Vyberte pobočku*
  • Praha - Vinohrady
  • Praha - Dejvice
dětská ilustrace pán s kloboukem se diví

Mateřská škola Bambíno
Dejvice
České družiny 9, Praha 6

Mateřská škola Bambíno
Vinohrady
Šrobárova 14, Praha 10