Svět Square

Filozofie školy        Profil absolventa        Ceník        Vaše otázky

FILOZOFIE ŠKOLY

Maturitní vysvědčení budeme předávat zralým osobnostem s kvalitním vzděláním a perspektivou

Angličtina je brána do světa

Připravujeme mladého člověka na další studia kdekoli na světě a k tomu potřebuje znalost angličtiny alespoň na úrovni B2. Proto ji u nás vyučují kvalifikovaní rodilí mluvčí a je také nedílnou součástí různých projektů. Po celou dobu studia tak mají studenti příležitost používat anglický jazyk i nad rámec běžných hodin angličtiny.

Objevíme jiskru a rozdmýcháme plamen

Mladé lidi naučíme to, co budou opravdu potřebovat ve svém profesním a osobním životě. Probudíme u nich touhu poznávat nové věci, rozvíjet tvůrčí a kritické myšlení, flexibilitu a schopnost komunikovat. Studenti se mohou podílet spolu s pedagogy na rozhodování v různých záležitostech života ve škole a jsou tak vedeni k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí a svou budoucnost. Pedagogové učí studenty vidět věci v souvislostech a propojují učivo mezi jednotlivými předměty.

Nová doba si žádá novodobou koncepci vzdělávání

Studentům nabízíme prostor pro rozvoj jejich jedinečnosti. První ročník je pro všechny obsahově stejný, pak se vzdělávací program pozvolna rozvíjí. Už od druhého ročníku nabízí širokou škálu variability. Narůstá počet volitelných předmětů, takže se studenti mohou pozvolna začít ubírat cestou svého zájmu – do světa humanitních, přírodně-technických nebo ekonomických vědních disciplín. Čtvrtý, maturitní ročník je nejen završením studia, ale také jakýmsi předstupněm vysoké školy.

Velké věci dnes dokáží lidé v týmu

Individuální schopnosti jsou velice důležité, ale až týmová práce je dokáže efektivně a naplno zúročit. Vzdělávací program gymnázia Square proto kromě tvrdých dovedností rozvíjí i ty měkké. Každý projekt potřebuje svého energického lídra, který ukazuje cestu, empatickou duši, která povzbudí a zklidní emoce, když se nedaří, ale také zahloubaného génia, který mezitím rozlouskne složitý problém zadumán někde stranou v koutě. V rámci skupinové práce si studenti vyzkouší různé role a zjistí tak, ve které se cítí nejlépe a kdy jsou nejefektivnější. Učí se pracovat s chybou, frustrací, euforií i stresem.

V příjemném prostředí je studium efektivnější 

Ve škole studenti tráví velkou část dne, proto se snažíme vytvořit pro ně prostředí, kde se cítí dobře. Jen tak mohou vznikat pevné a upřímné vazby s vyučujícími i mezi studenty navzájem. Ty je budou provázet po celou dobu studia a dost možná i poté, až se každý vydá vlastní cestou.      

Učebnou je pro nás celý svět

Jemné nitky vzájemných vztahů se začínají navazovat už na adaptačním pobytu. Dvakrát za školní rok studenti společně vyjíždí na tzv. expedice, a to jak v rámci České republiky, tak i do zahraničí. Tam se prohlubuje jejich přátelství i praktická znalost cizích jazyků, navštěvují muzea, galerie, pamětní místa nebo vědecká centra, která jim pomohou chápat získané vědomosti v širších souvislostech. V logických celcích propojujeme i oblasti učiva, aby co nejpřirozeněji odrážely každodenní realitu světa okolo nás.

PROFIL ABSOLVENTA

Ve světě se neztratí

Náš absolvent má být člověk, který 

  • dokáže kriticky myslet a flexibilně reagovat na měnící se svět

  • zná své slabé i silné stránky

  • komunikuje přirozeně anglicky slovem i písmem

  • má všeobecný přehled, schopnost propojovat poznatky z různých oborů

  • je připravený pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole

  • je schopen sebereflexe 

  • je empatický a respektuje názory druhých lidí 

Ceník

Školné na jeden školní rok stojí 160 000 Kč a zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, exkurze, krátké mimoškolní akce, práci psychologa i speciálního pedagoga.

Sourozenecká sleva na školném: 5 %

Nejčastější otázky

V čem se lišíme od ostatních gymnázií?

Svým přístupem ke studentům a k výuce jako takové. Učitelé jsou pro naše studenty partneři na jejich cestě za poznáním, ne tvrdými autoritami, kteří mají vždycky pravdu. Učení není založené na memorování množství faktů, ale na propojování souvislostí za použití kritického myšlení.

Je možné přestoupit z víceletého gymnázia?

Ano, možné to je, ale studenti v ročníku odpovídajícím 9. třídě základní školy, prochází stejným přijímacím řízením jako uchazeči ze základní školy. Pokud by však v ročníku byla volná kapacita, přestup je možný po absolvování přijímacího pohovoru a zkušebního týdne v naší škole.

Rozvíjíme komunikační dovednosti?

Ano, to je jedna z důležitých kompetencí, na kterou naši vyučující kladou důraz. Schopnost komunikovat na úrovni si má student osvojit již během studia. Když dokáže dobře prezentovat sebe i výsledky své práce, výrazně posiluje své šance na trhu práce.

Jakým způsobem studenty hodnotíme?

Při klasifikaci užíváme tzv. formativní hodnocení, které průběžně poskytuje kvalitní zpětnou vazbu. Student je hodnocen slovně během neformálního rozhovoru s učitelem, případně mezi studenty navzájem. To podporuje jeho zodpovědnost a vnitřní motivaci. Vnímá učení jako efektivní cestu k osobnímu rozvoji a seberealizaci. Učitel pro studenty není vynucenou autoritou ale průvodcem, který jim pomáhá objevit a rozvíjet vlastní silné stránky.

Jaké je napojení výuky na reálný svět?

Jedním z naších cílů je vybavit studenty všemi kompetencemi, které budou potřebovat ve světě mimo školu. Proto kromě tvrdých dovedností rozvíjíme také ty měkké, bez kterých se v dnešním světě neobejdou. Nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu je rozvoj písemného projevu, komunikačních a prezentačních dovedností a také finanční gramotnosti. 

Základní škola a gymnázium Square 
Kloboučnická 13, Praha 4 – Nusle